A.L. Gill in India

ਪੰਜਾਬੀ

Punjabi / India

 

ਗਕਟੋ ਜਕਠ{; ਗਪਡਬਡਫਜ਼ਰ ਦ[ਨਕੋਕ ਗਤੲਕਡਫਸ
ਡਬਡਾਂਵ ;ਂਗ਼ਵਹ ਂਕਡਝਾ ਟਕਡਬਨਖ ਬਝਹ ੇਕੲਕ
ਨਕਸਾਕ ਦ[ਨਕੋਕ ਡਦਗ਼ਸਕ ਡਰਨਕਖ਼ ਦ?ਟਹ ਗਤੲਕਫਭ
ਨਕਸਾ ਡ;ਗ਼ਡੇਨਕ ਖਿ ਦ{ਡਨਿਖ ਦਹ ਡ;ਗ਼ਡੇਨਕ ਬਝਹ
ਗਜ਼ਕਿਪਹ ਭ/ਾਖਟਕਬਹਨਖ

 

 

ਭਟਹਅ ਡ;ਤਫਂਹ ਦਕ ;ੋ{ਗ - nci

ਡਝਜ ਡਟੁਕੋ ੲੋ’ ਡੲ ਨ;ਹਅ ਡੲ; ਬਝਹ ਪਧਕਝ/ ਰਝ/ ਜਖ. ਡਝਜ ਯਕੋਡਾੲਸਕ ਫੲਸਹਫਕਬਹ ਡਟਫਟਕ;ਹਨਖ ƒ ਜੋਕ ਦ/ਧ ਟਕਬ/ ਡਟੁਕੋਖ ਡਟਿ/ਅ ਨਗੋਕਯ, ਦ’ਫ, ਪ[ੋਹ ਘਕਟਭਕ ਨਸ/ ੲਾਹ ਸ’ ਨਕੀਕਦ ੲੋਦਕ ਜ? ਸਖ ਡੲ ਡਟਫਟਕਫਹ ਠ[;ਦ/ ;ੋ{ਗ ਦ/ ਨਭ[;ਕੋ ੈਬ ;ੲਧ.

ਡਟਫਟਕਫਹ ਦਕ ਨਡਯੲਕੋ - aut

;ਡੋਫਂਹੲੋਸਕ ਭ/ ਦਿ’ਅ ਡਝਜ ਡੲਜਕ, ੍ਹ ਠ[ਭਥਖ ƒ ੋਕ ਿਦਝਹਝ/.੍ਹ ਸਖ ਠ[;ਭ/ ਾਭ[ਗ਼ੇ ਕਿਸਹ ਬਝਹ ਨਕਗਧ/ ਨਭਜ਼ਸ ਠ[ਦ/ਫ ƒ ਗਤਰਂ ੲਹਸਕ ;ਹ. ਸ[;ਹਅ ਫ?ਸਕਭ ਨਸ/ ਦ[ਫਂ ਦਹਨਖ ਫੲਸਹਨਖ ਠ[੍ਨਸ/ ਡਗ਼ਿਸ ਗਕ ੲ/ ਸ[;ਹਅ ਨਕਗਧ/ ੋ’ੀਕਭਕ ਹਿਟਭ ਨਸ/ ;/ਟੲਕਝਹ ਡਟਗ਼ੁ ਡਝਗ਼ੲ ਭਟਹਅ ਦਬ/ੋਹ ਭਕਬ ਹਿ ;ੲ’ਰ/.

ਅਲੌਕਿਕ ਲਿਵਿੰਗ - Sup

ਗਡਟਗ਼ਸੋ ਨਕਸਾਕ ਭਕਬ ਡਝਗ਼ੲ ਭਟਖ, ਨਸ/ ਰ{ੜਕ ;ਪਜ਼ਯ ;ਓਕਡਗਸ ੲੋ’. ਡਝਜ ਘਕਬ’ ਡੲ ਡੲਟ/ਅ ਗਡਟਗ਼ਸੋ ਨਕਸਾਕ ਦ/ ;ਕੋ/ ਭ”ਟਖ ਟੋਦਕਭਖ ƒ ਟੋਡਸਨਕ ਕਿਟ/. ਡਝਭਥਖ ਬਝਹ ਠ[ਸ;[ੲ ਜ’ਟ’ਰ/, ਡਝਭਥਖ ਭਜ਼{ ਗਤਕਗਸ ੲੋ’ਰ/ ਨਸ/ ਡਝਭਥਖ ਟੋਦਕਭਖ ਭਕਬ ੁਾੲ’ਰ/, ਦਿ’ਅ ਸ[;ਹਅ ਡਝਗ਼ੲ ਭਟ/ਅ ਨਬ”ਡੲੲ ਾ;ਹਜਹ ਹਿਟਭ ਡਟਗ਼ੁ ਗਤਟ/ਫੳ ੲੋ’ਰ/.

ਹੀਲਿੰਗ - Hea

ਗੋਾ/ਫ[ ਦਕ ਜ਼ਰਕਝਹ ਦਕ ਗਤਪਜ਼ਯਖ਼ ਡਝ; ; /ਅ ਠ[ਗਬਗ਼ਪਯ ਭਜਹਅ ਜ?.
ਟੁਭ ਦਹ ਡਝਗ਼ੲ ਗਗ਼ੲਹ ਪ[ਡਭਨਕਦ ੋਗ਼ੇਹ ਰਝਹ ਜ? ‘ਿ ਠ[ਜ ਡਟਫਟਕਫ ਗਗ਼ੲਕ ੲੋਦਹ ਜ? ਡ;ਿ ਭਕਬ ਗਤਘਕਟਫਕਬਹ ੈਜ਼ਰ ਭਕਬ ੁਜ਼ਰਕਝਹ ਦਹ ;/ਟੲਕਝਹ ਨਸ/ ੁਜ਼ਰਕਝਹ ਗਤਕਗਸ ਜ’ ;ੲ/. ਨਗ਼ ਿਦ/ :ਗ਼[ਰ ਬਝਹ ਡ:;{ ਾ;ਹਜ ਨਸ/ ੁ/ਡਬਨਖ ਦਹ ;/ਟੲਕਝਹ ਡਝਗ਼ੲ ਭਾ{ਭਕ ਜ?.

;ਸ{ਸਹ ਨਸ/ ਨੋਕਯਭਕ - p&w

ਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦ/ ਹਿਟਭ ਪਦਬਧ ਟਕਬ/ ਨਭਜ਼ਸ ਠ[ਦ/ਫੳ ƒ ;ਸ{ਸਹ ਨਸ/ ਨੋਕਯਭਕ ਗਤਰਂ ੲੋਦਹ ਜ?. ਠ[੍ਨੁ ੲ’ਂਹ ਦਹ ;ਸ{ਸਹ ਡਟਫਟਕਫਹਨਖ ਦ/ ੋ’ੀਕਭਕ ਦ/ ਹਿਟਭ ਡਟਗ਼ੁ ਪਕਝਹਪਬ ਦ/ ਠ[੍ਨੁ ੲ’ਂਹ ਦ/ ;ਭ;ਭਹ ਗ?ਦਕ ੲੋਭ ਟਕਬ/ ਘਕਟਖ ƒ ਗਤਰਂ ੲੋਦਹ ਜ?. ਡਟਫਟਕਫਹ ਡਝ; ਦ[ਨਕੋਕ ਡ;ਗ਼ੇ ;ੲਦ/ ਜਭ ਡੲ ਠ[ਜ ਡੲਟ/ਅ ਰਡਜੋਹ ;ਸ{ਸਹ ੋਕਜਹਅ ਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦਹ ਨਦਘ[ਗ਼ਸ ਜੀ{ੋਹ ਡਟਗ਼ੁ ਗਤਟ/;ੳ ੲੋ ;ੲਦ/ ਜਭ.

ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ - MiE

ਸੲਕੋਹ ਫ[ਗ਼ਘਖ਼;ਕੁਕੋਖ਼ ਡਝ; ;/ਅ ਠ[ਗਬਗ਼ਪਯ ਭਜਹਅ ਜ?
ਡਝ; ਰਗ਼ਬ ਦਹ ੇ’ ਿੲੋ’ ਡੲ ਡੲਟ/ਅ ੋ;{ਬਖ ਦ/ ੲੋਸਗ਼ਪ ਦਹ ਡੲਸਕਪ ਦ/ ਬ’ੲਖ ਦਹ ਸੋਥਖ ਨ;ਹਅ ਨਕਗਧ/ ਹਿਟਭਖ ਡਟਗ਼ੁ ਡੁਜ਼ਭਥਖ, ੁਾਸੲਕੋਖ ਨਸ/ ੁਜ਼ਰਕਝਹ ਦ/ ੁਾਸੲਕੋਖ ਦਕ ਨਕਗਧ/ ਹਿਟਭ ਡਟਗ਼ੁ ਸੋਿਪਕ ੲੋ ;ੲਦ/ ਜਖ, ਡੲ ਨ;ਹਅ ਡਝ; ਾਜਕਭ ਨਕਸਾਕ ਦਹ ਚ;ਬ ਦ/ ;ਾ/ਅ ੁਾਸੲਕੋਹ ਫ[ਗ਼ਘਖ਼;ਾਕੁਕੋ ਗਤੁਕੋ ਦ/ ਘਕਰਹ ਡੲਟ/ਅ ਪਧ ;ੲਦ/ ਜਖ.

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਵਰਗ; ;ƒ ਧਰਤੀ ਉ੍ਨਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹ - pra

ਡਝਜ ੇ”ਿ ਡੲ ਸ[;ਹਅ ਡੲਟ/ਅ ਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦਹ ;ੳੲਸਹ, ਨਡਯੲਕੋ, ੋਕ ਿਨਸ/ ਾੋੀਹ ƒ ਡਟਿ/ਅ ;ਟੋਰ ਸ/, ਠ[ਟ/ਅ ਜਹ ਯੋਸਹ ਸ/ ਗ{ੋਕ ੲੋ ;ੲਦ/ ਜ’ ਡਟੁ’ਬਰਹ, ਟੁਭ ਦਹ ਗਤਕੋਓਭਕ, ਡਟਫਟਕਫ ਨਸ/ ;ਡਜਾਸਹ ਦਹਨਖ ਗਤਕੋਓਭਕਟਖ ੋਕਜਹਅ ਸ[;ਹਅ ਨਕਗਧ/, ਨਕਗਧ/ ਗਡੋਟਕੋ ਨਸ/ ;ਜ਼;ਕੋ ƒ ਪਦਬ ;ੲਦ/ ਜ’.

/ਿਸ{ ੲਬਹਡ;:ਕ - cht

ਡ:;ੳ{ ਭ/ ਡੲਜਕ, ੍ਹ ਾ?ਅ ਨਕਗਧਹ ੲਬਹਡ;:ਕ ;ਓਕਡਗਸ ੲੋਖਰਕ ਨਸ/ ਭੋੲ ਦ/ ਦੋਟਕੀ/ ਠ[; ਸ/ ੲਦਹ ਟਹ ਜਕਟਹ ਭਜਹਅ ਜ’ ;ੲਧਰ/.੍ਹ ੋ;{ਬਖ ਦ/ ੲੋਸਗ਼ਪ ਠ[; ੲਬਹਡ;:ਕ ਦ/ ੲਜ਼ਾ ਦਹ ੲਜਕਧਹ ਜ? ਨਸ/ ਡਝ; ਸੋਖ ਸ਼[ਂੲਕੋ/ ਦਕ ਭਾ{ਭਕ ਜ? ਨਸ/ ਨਗ਼ ਿਠ[;ਦਹ ੲਬਹਡ;:ਕ ਬਝਹ ੁਾਸੲਕੋ ਜ?.

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ - MiG

ਟੋਦਕਭਖ ਦਹ ;/ਟੲਕਝਹਖ਼ਡਝ; ;ਾ/ਅ ਠ[ਗਬਗ਼ਪਯ ਭਜਹਅ ਜ?.
ਡ:;{ ਭ/ ਾ[ਭਗ਼ੇਖ ਭਜ਼{ ਟੋਦਕਭ ਡਦਗ਼ਸ/ ਜਭ. ਡਝ; ਭਜ਼{ ੇ”ਿ ਡੲ ਡਝਜ ਟੋਦਕਭ ਡੲਟ/ਅ (ੲਬਹਡ;:ਕ ਡਟਗ਼ੁ) ਡਝੲਗ਼ਮ/ ੁਗ਼ਬਦ/ ਜਭ ੍ਹਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦ/ ਬ’ੲਖ ਭਜ਼{ ;/ਟਕ ਦ/ ੲਜ਼ਾਖ ਬਝਹ ਡੲਟ/ਅ ਡਸਨਕੋ ੲਹਸਕ ਖਿਦਕ ਜ?.੍ਹ ਡਝਜ ਨਡਯਨ?ਭ ਪਜ[ਸ ;ਕੋ/ ਬ’ੲਖ ਦ/ ਹਿਟਭਖ ਡਟਗ਼ੁ ਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦਹ ਪ[ਬਕਜਂ ਭਜ਼{ ;ਾੰਧ ਬਝਹ ਾਦਦ ੲੋ/ਰਕ.

Patterns for Living - Not Yet Available

ਟੋਦਕਭਖ ਦਹ ;/ਟੲਕਝਹਖ਼ਡਝ; ;ਾ/ਅ ਠ[ਗਬਗ਼ਪਯ ਭਜਹਅ ਜ?.
ਡ:;{ ਭ/ ਾ[ਭਗ਼ੇਖ ਭਜ਼{ ਟੋਦਕਭ ਡਦਗ਼ਸ/ ਜਭ. ਡਝ; ਭਜ਼{ ੇ”ਿ ਡੲ ਡਝਜ ਟੋਦਕਭ ਡੲਟ/ਅ (ੲਬਹਡ;:ਕ ਡਟਗ਼ੁ) ਡਝੲਗ਼ਮ/ ੁਗ਼ਬਦ/ ਜਭ ੍ਹਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦ/ ਬ’ੲਖ ਭਜ਼{ ;/ਟਕ ਦ/ ੲਜ਼ਾਖ ਬਝਹ ਡੲਟ/ਅ ਡਸਨਕੋ ੲਹਸਕ ਖਿਦਕ ਜ?.੍ਹ ਡਝਜ ਨਡਯਨ?ਭ ਪਜ[ਸ ;ਕੋ/ ਬ’ੲਖ ਦ/ ਹਿਟਭਖ ਡਟਗ਼ੁ ਗੋਾ/ਫ[ੋ ਦਹ ਪ[ਬਕਜਂ ਭਜ਼{ ;ਾੰਧ ਬਝਹ ਾਦਦ ੲੋ/ਰਕ.