Somalia

Soomaaliya ~ Somalia

Xoojinta Mu'miniinta adduunka oo dhan iyada oo loo marayo tababarka Kitaabka Quduuska ah!

 

Awooda Mumink (aut)

Sidee Loo Joojinkaraain la Lumo Loona Bilaabikaraain Laguulaysto

Nolol Kasaraysa Dabeecadaha Cadiga Ah (sup)

Kuna Timid Hadiyadaha Ruuxda Barakaysan

Hadiyada ilaah ee daaweynta (hea)

Hadiyada Ilaah ee Daaweynta

Salaadu (pra)

Janada Ayaay Dhulka Keentaa

Mucjisada Adeega Wacdinta(MiE)

Qorshaha IlaahayEe Aduunka lagu Gaarayo

KaniisadaGuulaysatay (ChT)

Kitaabka FaliimahaRasuulada Dhexdiisa