Lingdom Pusat Pelatihan

Malagasy

Endriky ny Olom-Baovao

Malagasy NCI~ Endriky ny Olom-Baovao
Notontosain’I A.L. sy Joyce Gill

Ny Fahefan’ny Mino

Malagasy Aut~ Ny Fahefan’ny Mino
Nosoratan’i A.L. Gill

Ny Fiainana Tsy Takatry Ny Saina

Ny Fiainana Tsy Takatry Ny Saina
Amin’ny Alalan’ny Fanomezan’ny Fanahy Masina

Malagasy (Sup)

Notontosain’i A.L. & Joyce Gill

Finoana Miaina Amin’ny Tontolon’ny Tsy Takatry Ny Saina

Finoana Miaina Amin’ny Tontolon’ny Tsy Takatry Ny Saina
Malagasy (Fai)

Notontosain’i A.L. sy Joyce Gill

Ny Fiahian’Andriamanitra amin’ny Fanasitranana

Malagasy Hea ~ Ny Fiahian’Andriamanitra amin’ny Fanasitranana
Nosoratan’i A. L sy Joyce Gill

Fiderana sy Fiankohofana

Malagasy P&W ~ Fiderana sy Fiankohofana
Notontosain’l A.L. sy Joyce Gill

Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly

Malagasy Pra~ Ny Fiangonana Mpandresy
Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Apostoly
A.L. & J. Gill

Ny Voninahitr’ … Ny Fanatrehan’ … Andriamanitra Notontosain’i

Malagasy Glory
Ny Voninahitr’ … Ny Fanatrehan’ … Andriamanitra

Notontosain’i Dr. A.L. sy Joyce Gill

Ny Fahagagan’ny Filazantsara

Malagasy MiE ~ Ny Fahagagan’ny Filazantsara
Notontosain’i John Ezekiel

Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Aposto

Malagasy ChT ~ Ny Fiangonana Mpandresy Tarafina amin’ny bokin’ny Asan’ny Aposto
Notontosain’i A.L. sy Joyce Gill

Ny Fanomezam-Pahasoavana Amin’ny Asa Fanompoana

Malagasy MiG ~ Ny Fanomezam-Pahasoavana Amin’ny Asa Fanompoana
Notontosain’I A.L. Gill

Fiainana Maodely Ao amin’ny Testamenta Taloha

Malagasy Pat ~ Fiainana Maodely Ao amin’ny Testamenta Taloha
Nosoratan’i A.L. sy Joyce Gill