Kannada (India)

ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ

ಸ್ವರೂಪ

.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ಗಿಲ್ ರವರಿಂದ  NCI

ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳ ಮೂಲಕ Sup

ಸಭೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ

 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ
.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರಿಂದ ChT

Gill Ministries Favicon