مطالعه کتاب مقدس فارسی

اقتدار یک ایماندار

چگونه به شکست پایان داده و یک پیروزمند باشیم

Authority

زندگی فرا طبیعی

از طریق  عطایای روح القدس

Supernatural

شفای مهیا شدة خداوند

دریافت و خدمت قدرت شفای خدا

Healing

 

دعا
آوردن آسمان روی زمین

(آوردن ارادة پدرآسمانی بر روی زمین )

Prayer

جلالِ

حضور خدا

Glory

نقشه خدا برای نجات جهان
دکتر یوحنا حزقیال

Miracle Evangelism

عطایای خدمتی
رسولان  ، انبیاء ، مبشرین ، شبانان ، معلمین

دکتر جویس گیل و ای ال

Ministry Gifts