مطالعه کتاب مقدس فارسی

Farsi

 

   آموزش پادشاهی  

اقتدار یک ایماندار

چگونه به شکست پایان داده و یک پیروزمند باشیم

Authority

زندگی فرا طبیعی

از طریق  عطایای روح القدس

Supernatural

شفای مهیا شدة خداوند
دریافت و خدمت قدرت شفای خدا

Healing

ستایش و پرستش

تبدیل شدن به پرستندگانِ خدا

Praise/Worship

دعا آوردن آسمان روی زمین (آوردن ارادة پدرآسمانی بر روی زمین )

Prayer

جلالِ
حضور خدا

Glory

نقشه خدا برای نجات جهان
دکتر یوحنا حزقیال

Miracle Evangelism

کلیسای پیروزمند

سرتاسر کتاب اعمال رسولان

The Church

عطایای خدمتی
رسولان  ، انبیاء ، مبشرین ، شبانان ، معلمین

Ministry Gifts